Polityka Prywatności

Właścicielem studia nagrań https://www.cofeina.com.pl/ jest "COFEINA STUDIO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-644) pod adresem ul. Koników Polnych 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695016

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest "COFEINA STUDIO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-644) pod adresem ul. Koników Polnych 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695016 (dalej również – Administrator).

 2. Lektorem jest osoba, która za pośrednictwem strony internetowej https://www.cofeina.com.pl/ zgłasza swoje zainteresowanie zrealizowaniem usługi nagrania lektorskiego na rzecz Administratora lub współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich (dalej również – Lektor).

 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zgodny
  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywane „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, by obowiązki wynikające ze wskazanych aktów prawnych wypełnić przy zachowaniu przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania.

 4. Administrator chroni interesy osób których dane przetwarza, a w szczególności oświadcza, że zbierane przez niego dane są przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.

 5. Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

 6. Administrator oświadcza iż zachowuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, zapewnia im bezpieczeństwo i chroni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. w celu możliwości zawarcia i realizacji umowy polegającej na nagraniu lektorskim, w tym w celu analizy możliwości zawarcia umowy z potencjalnym Lektorem, udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się̨ z Lektorem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zarówno ze strony Lektora jak i Administratora (art. 6 ust 1 lit F RODO)

 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych, w tym przetworzenia danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury (art. 6 ust 1 lit C RODO)

 3. w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www (art. 6 ust 1 lit A RODO)

 4. w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z wykonywaną lub wykonaną umową nagrania lektorskiego (art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO)

 5. w celu obsługi spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązki Administratora wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności obowiązków wynikających z art. 12-22 RODO)

 6. w celu przeprowadzenia działań marketingowych, w tym kontaktu z Lektorem drogą telefoniczną oraz e-mail (art. 6 ust. 1 lit F RODO)

 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej https://www.cofeinastudio.com.pl/ i ochrony danych lektora (art. 6 ust. 1 lit. C i F RODO)

 

§ 3

Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. Podmiotom zainteresowanym zrealizowaniem zawarciem z Administratorem umowy, w ramach której Administrator zobowiąże się do zrealizowania nagrania o treści zgodnej z oczekiwaniami tego podmiotu

  2. Operatorom systemów płatności

  3. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze sprzętu znajdującego się
   u Administratora

  4. Podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub audytowe.

 2. Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanych w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą zostać przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

 3. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub o obowiązek prawny.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych Lektorów za granicę.

 5. Dane osobowe Kupujących będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w którym Lektor dokonał ostatniego zgłoszenia przez stronę https://www.cofeinastudio.com.pl/

 6. W przypadku gdyby Lektor odstąpił od zawartej umowy nagrania lektorskiego jego dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w którym Administrator otrzymał takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 7. Dane osobowe Lektorów dla celów marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. W przypadku wycofania zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili wycofania zgody.

 

§ 5

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma:

 1. prawo dostępu do danych,

 2. praw do sprostowania danych,

 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do sprzeciwu,

 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 2. Podanie danych osobowych przez Lektora za pośrednictwem strony internetowej https://www.cofeinastudio.com.pl/ ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy nagrania lektorskiego.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia lub skargi związane z Polityką Prywatności jak i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora tj.
  "COFEINA STUDIO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Koników Polnych 4, 40-644 Katowice, lub mailowo na adres firma@cofeina.com.pl

 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 3. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności. Administrator powiadomi Lektora o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu wyświetlanego w widocznym miejscu na stronie internetowej https://www.cofeinastudio.com.pl/

 4. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Lektora, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023r.